Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được cấp Căn cước công dân khi chưa đăng ký khai sinh

0
335

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) quy định cụ thể đối với trường hợp trẻ dưới 6 tuổi và trên 6 tuổi được cấp Căn cước công dân.

Tại Điều 24 về “Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) (sửa đổi)” trong dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) đề xuất, công dân dưới 14 tuổi hoặc cha, mẹ, người giám hộ của công dân dưới 14 tuổi có quyền đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ CCCD; trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD cho công dân dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh. Khi cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh thì cơ quan tư pháp – hộ tịch chuyển thông tin đăng ký khai sinh và đề nghị cấp thẻ CCCD của cha, mẹ hoặc người giám hộ cho cơ quan Công an để thực hiện việc cấp thẻ CCCD đồng thời với việc đăng ký cư trú.

Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh.
Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Đối với công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD theo quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều này cho trẻ em (trẻ em dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học). Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa trẻ em đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

Tại điểm 2 về trình tự, thủ tục cấp thẻ CCCD đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau: Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu quy định tại Điều 15 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ CCCD; trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp để thực hiện thủ tục cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Cán bộ tiếp nhận thu nhận thông tin sinh trắc học gồm: ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người đến làm thủ tục; Kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin CCCD; Cán bộ tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cho người đến làm thủ tục; Trả thẻ CCCD theo địa điểm trong giấy hẹn; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục.

Tại Điều 20 của dự thảo luật quy định về “người được cấp thẻ CCCD” quy định cụ thể: Người được cấp thẻ CCCD là công dân Việt Nam; Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện cấp thẻ CCCD. Người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ CCCD theo nhu cầu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here